Reklamační řád

Reklamační řád

Zákonná práva z vad

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím pokud prodejce neprokáže opak.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nepoužitého spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Tato doba se zkracuje na dvanáct měsíců v případě použitého spotřebního zboží poskytnutého se slevou. Za vadu zboží se nepovažuje jeho běžné opotřebení.

V uvedených lhůtách je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku a to formou reklamačního formuláře, který prodávající zašle kupujícímu emailem na vyžádání, na adresu etikbutik@etikbutik.cz. Zároveň zašle zboží doporučeně na adresu Oľga Garajová, Devonská 5, Praha 5, 15200. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe přiloženým dokladem o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Prodávající se zavazuje o přijetí reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou.

Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. V případě, že prodávající posoudí reklamaci kupujícího kladně a nebude možné odstranit vadu dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, bezplatným odstraněním vady opravou a přiměřenou slevou z kupní ceny zavazuje se prodávající vrátit kupujícímu kupní cenu do 30 dnů od vyřízení reklamace na účet, který kupující uvede v reklamačním formuláři. Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu spotřebiteli náhrada účelně vynaložených nákladů na poštovné, které se prodávající zavazuje kupujícímu uhradit do 30 dnů od vyřízení reklamace na účet, který kupující uvede v reklamačním formuláři.